logo_verbeteraars

Colofon

Colofon Verbeter! 2020

Voor je ligt de tweede uitgave van “Verbeter!”, het magazine waarin wij inzoomen op de relatie tussen de zorg en slimme toepassing van ICT. Met verhalen en interviews uit de praktijk nemen we je mee in onze visie op digitalisering en data. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg staat altijd centraal.

Foto’s: Verbeteraars & Publiek
Vormgeving: Publiek

Dit magazine is een uitgave van Verbeteraars B.V. Exemplaren worden gratis verspreid onder relaties van Verbeteraars en haar medewerkers.

Verbeteraars B.V.
1e Energieweg 13
9301 LK Roden
06 2644 3644
info@verbeteraars.nl
www.verbeteraars.nl

© 2019-2020 Verbeteraars B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van dit magazine bestede zorg kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

eHealth proeftuin

Informatierevolutie

Ik mag het woord bij ons op kantoor eigenlijk niet gebruiken, informatierevolutie. Dat zal er alles mee te maken hebben …

Lees meer

Meer handen aan het bed, meer robots achter de computer

Doordat systemen niet altijd goed op elkaar aansluiten en gegevensuitwisseling vaak nog verre van optimaal is, gaat er veel kostbare …

Lees meer

Het Consensus-probleem

In mijn dagelijkse praktijk valt vaak de term consensus. Als in: “De ontwikkeling van het digitale Mamma-MDO stagneert omdat er …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek