logo_verbeteraars

Colofon

Colofon Verbeter! 2019

Voor je ligt de eerste uitgave van “Verbeter!”, het magazine waarin wij inzoomen op de relatie tussen de zorg en slimme toepassing van ICT. Met verhalen en interviews uit de praktijk nemen we je mee in onze visie op digitalisering en data. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg staat altijd centraal.

Foto’s: Verbeteraars & Publiek
Vormgeving: Publiek

Dit magazine is een uitgave van Verbeteraars B.V. Exemplaren worden gratis verspreid onder relaties van Verbeteraars en haar medewerkers.

Verbeteraars B.V.
1e Energieweg 13
9301 LK Roden
06 2644 3644
info@verbeteraars.nl
www.verbeteraars.nl

© 2018-2019 Verbeteraars B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van dit magazine bestede zorg kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

1+1=2, maar ook 11

Successen moet je vieren, zo luidt de tegelwijsheid. In de waan van de dag verdwijnen successen snel op de achtergrond. …

Lees meer

Data lake, data leek of datalek?

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, DE WETGEVER KIJKT MEE

Lees meer

Beheerdertraining HiX

Opleiding Beheerderstraining HiX

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek